Unterweisung Kraftfahrer P

Witamy w ASD
Bezpieczeństwo pracy / medycyna pracy

    1. E-Learning w ASD

 

    1. Pod E- Learning

 

    1. (po angielsku electronic learning = elektoniczne uczenie , także jako E- nauczanie I E – dydaktyka , określa się wszystkie formy nauczania przy pomocy elektonicznych mediów które służą do prezentacji materiałów do nauczania.

Każdy pacownik musi , według przepisów conajmniej raz do roku , być poinstruowany o niebezpieczeństwach i obowiązkach w swojej pracy.

Jako zawodowy kierowca jest pan/pani często poza domem i chce wolny czas spędzić z rodziną. Aby uniknąć spędzania dodatkopwych godin w zakładzie pracy, oferuje wam wasz pracodawca możliwość skorzystania z E – learning.

E – Learning

Faza 1
Instrukcja

Obowiązki prowadzącego/cej pojazd

Przed rozpoczęciem pracy – rozpoczęciem jazdy – musi zostać sprawdzone całe wyposażenie służące bezpieczeństwu a także inne oprzyżądowanie.
Należy sprawdzić następujące części (obejżeć i sprawdzić funkcjonowanie):
. opony i felgi
. oświetlenie
. hamulce
. silnik i skrzynię biegów
. sprzęgło i urządzenie trakcyjne
. zawieszenie pneumatyczne

Przed rozpoczęciem pracy – rozpoczęciem jazdy – musi zostać sprawdzone całe wyposażenie służące bezpieczeństwu a także inne oprzyżądowanie.
Należy sprawdzić następujące części (obejżeć i sprawdzić funkcjonowanie):

. kabina kierowcy (ciśnienie oleju, gaśnica…)
. tachograf
. digitalne urządzenie kontrolne
. OBU ( konserwacja urządzenia np. ilość osi, koszty…

Obowiązki prowadzącego/cej pojazd

Należy sprawdzić raz w tygodniu kompletność wyposażenia. Do tego należą:
. kliny pod koła
. gaśnica
. apteczka
. światła awaryjne, trójkąt awaryjny
. tablica ładunków niebezpiecznych, walizka z odzieżą ochronną
. lewarek
. klucz do kół
. drabina, szufla
. zabezpieczenie ładunku (kliny, pasy, łańcuchy)

Obowiązki prowadzącego/cej pojazd

Kto prowadzi pojazd, jest za to odpowiedzialny aby jego zasięg wzroku i słuchu nie został ograniczony lub zakłócony przez załogę, zwierzęta, ładunek albo stan pojazdu. Prowadzący jest poza tym odpowiedzialny aby pojazd, zaprząg, załoga a także ładunek odpowiadał przepisom i aby ładunek nie zagrażał bezpieczeństwu ruchui drogowego i załodze. Kierowca jest odpowiedzialny aby przepisowa tablica rejestracyjna była zawsze czytelna.
Przepisowe urządzenia oświetleniowe pojazdu i przyczepy muszą znajdować się także w ciągu dnia i być gotowe do użycia, jednak tylko gdy się spodziewa że pojazd będzie się znajdował w ruchu gdy oświetlenie będzie konieczne.

Obowiązki prowadzącego/cej pojazd

W czasie prowadzenia pojazdu nie wolno używać telefonu komórkowego i autotelefonu gdy konieczne jest trzymanie słuchawki w ręku. Naturalnie nie dotyczy to gdy pojazd stoi i motor jest wyłączony.

Obowiązki prowadzącego/cej pojazd

Prowadzącemu pojazd jest zabronione używanie i posiadanie w stanie gotowości urządzeń do pokazywania lub zakłócania monitirowania ruchu drogowego.
To dotyczy w szczególności urządzeń do wskazywania lub zakłócania pomiarów prędkości ( ostrzeganie przed radarowym pomiarem prędkości )

Obowiązki prowadzącego/cej pojazd

Kierowca jest obowiązany wyprowadzić pojazd – pojazd u naczepą – na najkrótrzej drodze z ruchu, gdy podczas drogi wystąpią usterki które mają wpływ na bezpieczeństwo i nie mogą być natychmiast usunięte.

Okres prowadzenia pojazdu i odpoczynku

Także przy załodze składającej się z dwóch kierowców nie wolno czasu odpoczynku spędzać w jadącym pojeździe. Dlatego obydwaj kierowcy muszą razem wykorzystywać czas odpoczynku, przy czym wolno używać kabinę sypialną w pojeździe.

Przerwa w prowadzeniu pojazdu:

Najpóźniej po 4,5 godzinach należy zrobić przerwę. Przerwę w prowadzeniu pojazdu można podzielić na trzy fazy po 15 minut.

Dzienny okres prowadzenia pojazdu:

Dzienny okres prowadzenia pojazdu może wynosić najwyżej 9 godzin. (Przedłóżenie na 10 godzin jest dopuszczalne do 2x w tygodniu)
Do powyższego zalicza się cały czas który związany jest z prowadzeniem pojazdu. Do tego zalicza się także zatrzymanie pojazdu spowodowane warunkami ruchu. Postoje na światłach, przejazdach kolejowych, w „korkach” lub na granicach zalicze się do czasu prowadzenia pojazdu.

Codzienny czas odpoczynku:

Codzienny czas odpoczynku musi wynosić conajmniej 11 godzin.
(skrócenie do 9 godzin jest możliwe do 3x w tygodniu. Wyrównanie musi nastąpić najpóźniej do końca następnego tygodnia – lub 12 godzin przy rozłożeniu na 2 lub 3 odcinki, przyczym jeden conajmniej 8 godzin w przciągu 24 godzinnego okresu czasowego – przy dwóch kierowcach: 8 godzin w przeciągu 30 godzin )

Tygodniowy czas odpoczynku:

Tygodniowy czas odpoczynku wynosi conajmniej 45 godzin razem z dziennym czasem odpoczynku. Skrócenie jest tylko możliwe ( na 36 godzin ) w siedzibie lub miejscu zamieszkania lub ( 24 godziny ) poza nim.

Czas prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma tygodniowymi czasami odpoczynku:

Czas prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma tygodniowymi czasami odpoczynku może wynosić najwyżej 56 godzin.

Czas prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma po sobie następującymi tygodniami:

Czas prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma po sobie następującymi tygodniami może wynosić
najwyżej 90 godzin.

Co należy rozumieć pod pojęciami „czas prowadzenia” , „przerwa w czasie prowadzenia” i „czas odpoczynku” ?

Jako „czas prowadzenia pojazdu” należy rozumieć cały czas związany z czynnością kierowania.
Do tego też zalicza się czas tymczasowego zatrzymania pojazdu, gdy to należy w ogólnej opinji do prowadzenia pojazdu – postój na światłach,przejazdach kolejowych, skrzyżowaniach, w korkach lub na granicach.

Natomiast nie należą do czasu prowadzenia przerwy w jeździe, także poniżej 15 minut, gdy nastąpiły z innych przyczyn jak wcześniej wymienione i kiedy kierowcy może opuścić miejsce za kierownicą.
Przerwy w prowadzeniu pojazdu mogą nastąpić w czasie 4,5 godzin jazdy lub zaraz po niej. Podczas przerw nie wolno kierowcy wykonywać żadnych innych prac (np. za- lub rozładowywanie, naprawy lub konserwacja). Natomiast czasy oczekiwania liczą się jako przerwy w prowadzeniu pojazdu o ile według ogólnych warunków ruchu nie należą do przebiegu jazdy….

Do tego na przykład zaliczają się czasy oczekiwania przy odprawie granicznej lub przy za- lub rozładunku pojazdu. To samo dotyczy czasu spędzonego na siedzeniu obok kierowcy lub w kabinie sypialnej w czasie jazdy a także na promie lub w pociągu…

Po każdej 45 minutowej przerwie (w całości lub podzielonej) rozpoczyna się nowy 4,5 godzinny odcinek prowadzenia pojazdu.
To oznacza, że też po np. 2 godzinach kierowania i zaraz po tym 45 minutowej przerwie rozpoczyna się nowy 4,5 godzinny odcinek kierowania pojazdu. Przerwy w kierowaniu nie mogą zostać zaliczone do codziennego czasu odpoczynku.

Czasem odpoczynku jest każdy conajmniej 1 godzinny okres czasu, w którym kierowca może sam nim dysponować. Nie należy do czasu odpoczynku czas pracy i gotowości, a także czas spędzony w kabinie w jadącym pojeździe. Codzienny czas odpoczynku może zostać spędzony w pojeździe w którym znajduje się miejsce do spania i pojazd znajduje się na postoju….

Kierowca musi spędzić czas odpoczynku w przeciągu 24 godzinnego okresu czasu. Ten okres nie musi być identyczny z dniem kalendarzowym. Rozpoczyna kierowca jazdę w niedzielę o godzinie 22, musi najpóźniej do godziny 22 w poniedziałek wykożystać swój czas odpoczynku…

Odrębnie dotyczy to kierowców w ruchu kombinowanym z promem lub koleją. W tym wypadku może być przerwany czas odpoczynku kiedy są spełnione następujące warunki:
Jedna część musi być spędzona na promie lub w pociągu, druga na lądzie….

Czas pomiędzy tymi częściami musi być możliwie krótki i nie może być , od przeładunku lub od jego opuszczenia z promu lub pociągu, dłuższy niż 1 godzina.
Operacja przeładunku lub opuszczenie pojazdu obejmuje także formalności celne. Kierowca musi w obydwóch częściach czasu odpoczynku mieć do dyspozycji łóżko lub kabinę sypialną.
Codzienny czas odpoczynku przedłuża się przy takiej przerwie o 2 godziny.

Materiały niebezpieczne:
Kierowca, który transportuje materiały niebezpieczne w ruchu drogowym w ilościach objętych obowiązkiem etykietowania, podlega szczegónemu obowiązkowi szkolenia.

Musi posiadać w zasadzie zezwolenie ADR według ustępu 8.2 załącznik B do europejskiego porozumienia z 30.09.1957 roku o międzynarodowym transporcie materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym (ADR)

Materiały niebezpieczne:

Przy ładunkach niebezpiecznych zabronione jest parkowanie poza niestrzeżonymi i ograniczonymi płotem zajezdniami.
Do zabronionych powierzchni należą też parkingi przy autostradach.

Wskazówka
Jeśli kierowca znajduje się w pojeździe, nie liczy się to jako parkowanie

Wózek widłowy w ruchu ulicznym

Wózki widłowe są używanne, ze względu na ich różnorodne możliwości transportowe, w prawie każdym przedsiębiorstwie. Jeżeli dostaje on używany w ruch ulicznym, ważna są nie tylko przepisy o zapobieganiu wypadkom „Flurförderfahrzeuge” (BGV D27) ale także przepisy ruchu drogowego
(STVG, STVO, STVZO, FeV).

Z tego wywodzą się dodatkowe wymagania do wyposażenia wózka widłowego oraz kwalifikacji obsługującego. Przy czym jest tu decydujące, że część powierzchni zakławowej może należeć do ogólnodostępnego ruchu ulicznego. To następuje, gdy np. część powierzchni zakławowej może dostępna do wjazdu lub używalności przez osoby nie należące do personelu zakładu.

Wózeki widłowe potrzebują do uczestniczenia w ruchu ulicznym wprawdzie (nie zawsze ) dopuszczenie do ruchu, ale zezwolenie na eksploatację lub homologację typu WE

Kwalifikacje prowadzącego wózki widłowe

Będą wózkiem widłowym używane drogi i place użyteczności publicznej, kierujący staje się uczestnikiem ruchu drogowego w myśl prawa o ruchu drogowym. Musi posiadać prawo jazdy uprawniające do jazdy w ruchu publicznym. Prawo jazdy jest podzielone na różne klasy w zależności od szybkości i dopuszczalnego całkowitego obciążenia pojazdu.

W ruchu publicznym ruchu drogowym wózek widłowy musi posiadać:

światła pozycyjne, światła hamulcowe, światło wsteczne i kierunkowskazy

Zabezpieczenie ładunku:

Według § 22 „Ładunek” kodeksu drogowego (StVO) ustęp 1 należy ładunek a także narzędzia i urządzenia pomocnicze tak zabezpieczyć, aby się nie przesunęły , przwróciły, potoczyły lub spowodowały nieprzebny hałas w czasie hamowania lub wykonywania manewrów.

Pojazdy mogą zostać tylko tak obciążone aby nie przkroczyć dopuszczalnych parametrów.
. ciężar całkowity
. nacisk osi
. statyczne obciążenie pionowe i obciążenie sprzętu siodłowego

Rozmieszczenie ładunku musi tak nastąpić, aby nie miało wpływu na zachowanie pojazdu w ruchu poza nieuniknionymi sytuacjami.

Ładunek należy tak rozmieścić aby, przy normalnych warunkach ruchu, zostały wykluczone wszelkie niebezpieczeństwa.
Poza zarys pojazdu wystające części muszą zostać widocznie oznakowane.

Cechy pojazdu do bezpiecznego transportu:

. wytrzymałość powierzchni ładunkowej
. wystarczająca wielkość wszyskich ścian
. zabezpieczenie wsporników ( kłonic) przed niezamierzonym wyjęciem i ich wystarczająca odporność
. znajdujące się punkty mocowania ładunku
. zabezpieczenie drzwi, ścian bocznych itp. przed niekontrolowanym otwarciem

Przebieg zabezpieczania ładunku:

. ustalić ciężar i punkt ciężkości ładunku
. ustalić rozmieszczenie ciężaru
. wyłożyć maty przeciwpoślizgowe
. umieścić ładunek na powierzchni ładunkowej
. ustalić punkty zabezpieczające i użyć je
. wybrać metodę zabezpieczenia ładunku
. ustalić odpowiednie siły trzymania wdłóż i wszerz
. wybrać i użyć odpowiednie środki zabezpieczające
. połączyć zabezpieczenie z ładunkiem i punktami zabezpieczającymi
. wyłożyć i użyć zabezpieczenie kantów
. naprężyć (naciągnąć) zabezpieczenie ładunku i je zabezpieczyć

Odpowiedzialność za zabezpieczenie ładunku:

Kierowca
np. przy kontroli drogowej zostanie stwierdzone niewystarczające zabezpieczenie ładunku.
Kierowca musi zapłacić mandat karny w wysokości 50,- € i otrzymuje 1 punkt karny w centralnym registrze

Załadowca
np. przy kontroli drogowej zostanie stwierdzone niewystarczające zabezpieczenie ładunku. Spedytor musi zapłacić 75,- € kary i otrzymuje 1 punkt karny w centralnym registrze.

Osobiste wyposażenie ochronne (PSA):
Należy zawsze używać PSA odpowiadające aktualnym warunkom pracy.
. np. przy otwieraniu i zamykaniu naczepy należy zawsze nosić hełm
. zawsze należy nosić kamizelkę odblaskową gdy się znajduję w magazynie, halach i przy przeładunku

Kliknij termin sterownik, aby przystąpić do testu tej instrukcji.

Kraftfahrer-Prüfung-PL